• å
  • å

บริษัท เอเชียแปซิฟิกเอ็กเช้น จำกัด

    แม้ภาวะเศรษฐกิจตลอดปี 2558 ไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจมากนัก แต่สำหรับธุรกิจด้านผลิต และด้านบริการ ยังเป็นที่ต้องการของผู้คนในสังคม บริษัท เอเชียแปซิฟิกเอ็กเช้น จำกัด (APXCSC) จึงก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2566

ก็ยังคงรักษาระดับที่รองรับการเติบโตในเรื่องการผลิตสินค้าเน้นส่งออก และด้านให้บริการ ซึ่งยังมีความต้องการของผู้คนที่มากขึ้น เพิ่มขึ้นกว่า 10% ซึ่งจะรองรับการเติบโตได้เช่นนั้น เป็นเพราะความแข็งแกร่งในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ที่มีมากกว่า และเหนือกว่าใครจากการเป็น System Service Provider ซึ่งนอกจากจะมีเครื่องมือต่างๆ ในการทำธุรกิจให้อย่างครบถ้วนแล้ว ตลอดทั้งปี 2566-2568 ตามยุทธศาสตร์ของบริษัท

(ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจ)
1. รับผลิต และส่งออกสินค้าเวชสำอาง ทั้งในและต่างประเทศ
2. ซื้อขายสินทรัพย์ในตลาดหุ้นทั้งในและนอกประเทศ
3. รับประมูลรับเหมาก่อสร้างทั้งโครงการรัฐ และเอกชน

สินค้าและบริการ

ประชาสัมพันธ์

ผลิตสินค้าหรือสอบถามการวางแผนทำธุรกิจ

ซื่อตรง โปร่งใส เที่ยงธรรม

Meet Our Advisors

บริษัทมีความตั้งใจ มั่นใจ และเชื่อมั่น เพื่อให้ทุกคนมาเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันสรรสร้างบริษัทโดยทุกคน เพื่อทุกคน.